ਖੇਡਾਂ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੌਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਮਰਾਹ ਬਾਹਰ