ਕਾਰੋਬਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ: ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ