ਪ੍ਰਵਾਸੀ

ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ...
ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਿਓ...

ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਿਓ...

ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਵਿ

ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਵਿ

ਜਾਣੀ ਜਾਣ

ਜਾਣੀ ਜਾਣ