ਪ੍ਰਵਾਸੀ

ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਾ ਅਡੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਿਯੁਕਤ

ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਾ ਅਡੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਿਯੁਕਤ

2020 ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਡਨ ਤੇ ਜਿੱਲ ਦੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਦੇ ਦੁਖ-ਸੁਖ

ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਦੇ ਦੁਖ-ਸੁਖ

ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ

ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ

ਪਰਵਾਸੀ ਮਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਜ਼ਾਇਕਾ

ਭਾਰਤੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਜ਼ਾਇਕਾ