ਸਤਰੰਗ

ਰੂਪ ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਆ: ਬਿਪਾਸ਼ਾ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਸ਼ਰਨ