ਮਿਡਲ

ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ...

ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ...

ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦਾ ਤਰਸੇਵਾਂ

ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦਾ ਤਰਸੇਵਾਂ

ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ...

ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ...

ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਲ

ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਲ

ਤਪੱਸਿਆ

ਤਪੱਸਿਆ