ਦੋਆਬਾ

ਹੇਮਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਜਾਓ

ਹੇਮਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਜਾਓ

* ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼