ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤ ਪਤਾ

ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤ ਪਤਾ

ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ